Centrum rodiny, n.o.

je neziskovou organizáciou, ktorá buduje komunitné centrum a ponúka priestor každému, komu nie je ľahostajná spoločnosť, ľudia okolo neho, prostredie v ktorom žije. V našich aktivitách spájame rôzne generácie a rôznych ľudí. Chceme pomáhať meniť spoločnosť k lepšiemu. Dávame Druhú šancu nepredajným potravinám a oblečeniu, ale aj ľuďom na okraji spoločnosti. Naším mottom je: „Urob každý deň dobrý skutok a svet bude lepší.“

Centrum rodiny je neziskovou organizáciou zaregistrovanou Krajským úradom v Bratislave dňa 29. decembra 2005 pod registračným číslom: OVVS-2661/175/2005-NO. Sídlo neziskovej organizácie je na Bazovského 6, 841 01 Bratislava. IČO neziskovej organizácie je 37 924 320, DIČ je 2022120859, číslo účtu SK78 1100 0000 0026 2512 6008 je vedené v Tatra banke, a.s. Prevádzkové priestory sú na ul. Bazovského 6, Bratislava, v priestoroch bývalej materskej školy. 

Druh všeobecno-prospešných služieb: 

Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova, prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt – organizovanie kultúrnych, športových, osvetových a voľnočasových aktivít a rôzne kurzy, školenia, konferencie a semináre zamerané na sociálnu oblasť s dôrazom na rodinu, na vzťahy v rodine,na riešenie krízových situácií a zároveň publikovanie rôznych materiálov, letákov, brožúr a bulletinov týkajúcich sa uvedenej oblasti. 

Orgány neziskovej organizácie

Výročné správy

Riaditeľka: 

Alžbeta Šporerová 

Správna rada:

 Juraj Hudcovský, predseda 

Renáta Jamborová, podpredseda 

Katarína Hulmanová 

Miroslav Bederka 

Milan Peško