Centrum rodiny, n.o.

je neziskovou organizáciou, ktorá buduje komunitné centrum a ponúka priestor každému, komu nie je ľahostajná spoločnosť, ľudia okolo neho, prostredie v ktorom žije. V našich aktivitách spájame rôzne generácie a rôznych ľudí. Chceme pomáhať meniť spoločnosť k lepšiemu. Dávame Druhú šancu nepredajným potravinám a oblečeniu, ale aj ľuďom na okraji spoločnosti. Naším mottom je: „Urob každý deň dobrý skutok a svet bude lepší.“

Centrum rodiny je neziskovou organizáciou zaregistrovanou Krajským úradom v Bratislave dňa 29. decembra 2005 pod registračným číslom: OVVS-2661/175/2005-NO. Sídlo neziskovej organizácie je na Bazovského 6, 841 01 Bratislava. IČO neziskovej organizácie je 37 924 320, DIČ je 2022120859, číslo účtu SK78 1100 0000 0026 2512 6008 je vedené v Tatra banke, a.s. Prevádzkové priestory sú na ul. Bazovského 6, Bratislava, v priestoroch bývalej materskej školy. 


Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby:

– v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním aj na osoby v núdzi: rôzne kurzy, školenia, konferencie a semináre zamerané na sociálnu oblasť s dôrazom na rodinu, na vzťahy v rodine, na riešenie krízových situácií, na ochranu životného prostredia a zároveň publikovanie rôznych materiálov, letákov brožúr a bulletinov týkajúcich sa uvedenej oblasti, organizovanie stretnutí,
– sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických službách a v informačných službách, so zameraním na informačné služby:
– poskytovanie informácií, analýzy, rozbory, prieskumy,
– spracovanie a realizácia projektov s cieľom získania finančných prostriedkov
z rôznych fondov

Ďalšie služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona:
– základné sociálne poradenstvo zamerané na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii
– opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine,
– organizovanie alebo sprostredkúvanie dobrovoľníckej činnosti pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech,
– aktivity alebo činnosti špecificky zamerané na seniorov a na rodinu s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením alebo s plnoletým členom rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím.

Orgány neziskovej organizácie

Výročné správy