Centrum rodiny, n.o.

je neziskovou organizáciou zaregistrovanou Krajským úradom v Bratislave dňa 29. decembra 2005 pod registračným číslom: OVVS-2661/175/2005-NO. Sídlo neziskovej organizácie je na Bazovského 6, 841 01 Bratislava. IČO neziskovej organizácie je 37 924 320, DIČ je 2022120859, číslo úctu SK78 1100 0000 0026 2512 6008 je vedené v Tatra banke, a.s. Prevádzkové priestory sú na ul. Bazovského 6, Bratislava, v priestoroch bývalej materskej školy.

Druh všeobecno-prospešných služieb:

Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova, prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt – rôzne kurzy, školenia, konferencie a semináre zamerané na sociálnu oblasť s dôrazom na rodinu, na vzťahy v rodine,na riešenie krízových situácií a zároveň publikovanie rôznych materiálov, letákov, brožúr a bulletinov týkajúcich sa uvedenej oblasti. Zároveň pôjde aj o ďalšie služby vo výskume, vývoji, vedecko – technických službách a informačných službách, kde bude poskytovať informácie v hore uvedenej oblasti.

Centrum rodiny je neziskovou organizáciou, ktorá ponúka voľnočasové, vzdelávacie, poradenské a spoločenské aktivity nielen pre deti a mládež, ale aj rodičov, starých rodičov, či celé rodiny. Do našej ponuky sme postupne zaradili pravidelné krúžky, semináre, workshopy, či stretnutia, ako aj väčšie, či menšie príležitostné podujatia, sprostredkujeme informácie a kontakt na ďalšie organizácie, ktoré sú svojou činnosťou zacielené na prevenciu, či pomoc počas zložitejších situácií alebo období v živote. Zároveň chceme ponúknuť priestor pre Vašu realizáciu – buď ako dobrovoľník v našich aktivitách alebo ako organizátor vlastných podujatí.

Orgány neziskovej organizácie:

Riaditeľ: Alžbeta Šporerová

Správna rada: Juraj Hudcovský, predseda Renáta Jamborová, podpredseda Katarína Hulmanová, Miroslav Bederka, Milan Peško

Revízor: RNDr. Ing. Marcela Dobešová

 

Výročná správa za rok 2015

Výročná správa za rok 2016

Výročná správa za rok 2017

Výročná správa za rok 2018

Výročná správa za rok 2019

Fotogaléria

Kontakt

E-mail: info@centrumrodiny.sk

Mobil: 0944 834 313 alebo 0940 333 894

IČO: 37 924 320
DIČ: 2022120859

Číslo účtu: SK78 1100 0000 0026 2512 6008, Tatra banka, a.s.

Spojenia:

MHD: zastávka Švantnerova autobusy: 83,84,20
električky: 4, 5, (nad Tesco Expres po schodoch hore).

Kontaktujte nás