Centrum rodiny, n.o.

je neziskovou organizáciou zaregistrovanou Krajským úradom v Bratislave dňa 29. decembra 2005 pod registračným číslom: OVVS-2661/175/2005-NO. Sídlo neziskovej organizácie je na Bazovského 6, 841 01 Bratislava. IČO neziskovej organizácie je 37 924 320, DIČ je 2022120859, číslo úctu SK78 1100 0000 0026 2512 6008 je vedené v Tatra banke, a.s. Prevádzkové priestory sú na ul. Bazovského 6, Bratislava, v priestoroch bývalej materskej školy.

Druh všeobecno-prospešných služieb:

Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova, prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt – rôzne kurzy, školenia, konferencie a semináre zamerané na sociálnu oblasť s dôrazom na rodinu, na vzťahy v rodine,na riešenie krízových situácií a zároveň publikovanie rôznych materiálov, letákov, brožúr a bulletinov týkajúcich sa uvedenej oblasti. Zároveň pôjde aj o ďalšie služby vo výskume, vývoji, vedecko – technických službách a informačných službách, kde bude poskytovať informácie v hore uvedenej oblasti.

Centrum rodiny je neziskovou organizáciou, ktorá ponúka voľnočasové, vzdelávacie, poradenské a spoločenské aktivity nielen pre deti a mládež, ale aj rodičov, starých rodičov, či celé rodiny. Do našej ponuky sme postupne zaradili pravidelné krúžky, semináre, workshopy, či stretnutia, ako aj väčšie, či menšie príležitostné podujatia, sprostredkujeme informácie a kontakt na ďalšie organizácie, ktoré sú svojou činnosťou zacielené na prevenciu, či pomoc počas zložitejších situácií alebo období v živote. Zároveň chceme ponúknuť priestor pre Vašu realizáciu – buď ako dobrovoľník v našich aktivitách alebo ako organizátor vlastných podujatí.

Orgány neziskovej organizácie:

Riaditeľ: Alžbeta Šporerová

Správna rada: Juraj Hudcovský, predseda Renáta Jamborová, podpredseda Katarína Hulmanová, Miroslav Bederka, Milan Peško

Revízor: RNDr. Ing. Marcela Dobešová

 

Výročná správa za rok 2015

Výročná správa za rok 2016

Výročná správa za rok 2017

Výročná správa za rok 2018

Výročná správa za rok 2019

Fotogaléria

Deň otvorených dverí 2019

Letné tábory 2019

Naše Mesto 2019

Záhradná slávnosť 2019

Firemní dobrovoľníci 2019

Fašiangový karneval 2019

Vianočná kapustnica 2018

Letné tábory 2018

Firemní dobrovoľníci 2018

Naše Mesto 2018

Susedská opekačka 2018

Fašiangový karneval 2018

Kontakt

E-mail: info@centrumrodiny.sk

Mobil: 0944 834 313 alebo 0940 333 894

IČO: 37 924 320
DIČ: 2022120859

Číslo účtu: SK78 1100 0000 0026 2512 6008, Tatra banka, a.s.

Spojenia:

MHD: zastávka Švantnerova autobusy: 83,84,20
električky: 4, 5, (nad Tesco Expres po schodoch hore).

Kontaktujte nás