Cieľová skupina: seniori, mládež, mamičky na materskej dovolenke 

Aktivity: tvorivé dielne, medzigeneračné spoločenské stretnutia, doučovanie a odovzdávanie vedomosti ďalšej generácii, varenie a pečenie, pomoc s nákupmi, telefonovanie, sprevádzanie seniorov 

Opis: V rámci komunitného centra fungujú viaceré komunitné skupiny (deti predškolského veku, mamičky na materskej, mládež, seniori, dospelí v produktívnom veku atď.), ktoré sa pravidelne stretávajú na vzájomných medzigeneračných stretnutiach tvorivého, športového a vzdelávacieho charakteru a tak majú možnosť  prehlbovať vzťahy, povzbudzovať sa navzájom, vymieňať si navzájom skúsenosti. Hľadanie prieniku medzi generáciami a tvorbou aktivít chceme poukázať na dôležitosť sociálneho kontaktu v každom veku života človeka. V tomto projekte sa snažíme zapájať do aktivít aj osamelých a imobilných seniorov, ktorých v  rámci našich možností vozíme do komunitného centra z domácnosti, ale aj z DSS. Ťažké mesiace pandémie poznačili viac či menej každého z nás, každého osobne ako aj celé komunity. Najviac poznačení pandémiou – naši seniori, boli nútení zostávať doma, častokrát však osamotení a s obavami. Realizovaním projektu im chceme pomôcť, aby aspoň na chvíľu mohli zabudnúť na to ťažké a venovať sa niečomu, čo teší, čo dodá pocit užitočností a zvýši sebaúctu. Cez vzdelávacie a voľnočasové aktivity chceme dať priestor aktívnym seniorom na odovzdávanie nadobudnutých zručností, skúseností deťom a rodinám z komunity. Oslovujeme seniorov z komunity ako aj z lokálnych Klubov dôchodcov, ktorí sa môžu dobrovoľnícky a organizačne podieľať na aktivitách ako doučovanie školopovinných detí, pletenie košíkov, šitie, ping pong, organizovanie prednášok a pod. Ako prijímateľov aktivít a spolutvorcov projektu, oslovujeme deti a rodiny, ktoré už aktivity Centra rodiny poznajú/využívajú ako aj nové rodiny z lokálnej komunity. 

Doba trvania projektu: neobmedzene 

Projekt podporili: Zurich Foundation, Nadácia mesta Bratislavy, Nadácia Henkel, Nadácia Orange, Mestská časť Bratislava Dúbravka