• DSS Rozsutec je rezidenčné zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby 32 ľuďom s duševnými poruchami a poruchami správania po skončení školskej dochádzky, väčšinou až do konca života. Sídli v Lamači a jeho klienti pomáhajú komunitnému centru jednoduchými prácami, ako je napr. upratovanie, chlapská pomoc v záhrade a v neposlednom rade aj živou osvetou tým, že sú síce iní, ale vo svojom srdci rovnako hľadajú dobro, spolupatričnosť a priateľské medziľudské vzťahy ako všetci ostatní.
 • OZ Čmelík je združenie, ktoré sa orientuje na voľnočasové aktivity detí so špeciálnymi potrebami. Hlavným cieľom združenia je deti integrovať medzi bežnú populáciu detí aj dospelých. Všetky aktivity sa snažia členovia združenia priblížiť bežnému životu, a tým deti pripraviť na zvládanie záťažových situácií.
 • Šachový klub Dúbravan
 • Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov poskytuje poradňu pre rodiny, ktoré majú člena vo výkone alebo po výkone trestu. V rámci poradne je pripravený špecializovaný profesionálny tím odborníkov, ktorý poskytuje komplexné služby sociálneho poradenstva a krízovej intervencie pre špecifickú cieľovú skupinu.
 • Rímskokatolícka farnosť Dúbravka
 • Evanjelický cirkevný zbor a. v. v Dúbravke
 • Mestská časť Dúbravka
 • Bratislavský samosprávny kraj
 • Hlavné mesto SR Bratislava
 • Trnavská Univerzita a Univerzita Komenského – na základe uzatvorených Dohôd o zabezpečovaní odbornej praxe pre študentov vykonávajú v našom komunitnom centre prax študenti vysokých škôl.
 • V spolupráci s Okresným súdom Bratislava IV slúži naše komunitné centrum aj ako pracovisko na výkon trestu povinnej práce. Odsúdení za ľahšie prečiny (napr. jazda pod vplyvom alkoholu, pytliactvo, sprenevera, atď.) nám pomáhajú v rámci odpracovania súdom stanoveného počtu hodín pri údržbe budovy, úprave záhrady, ale aj pri organizovaní podujatí a aktivít.
 • DePaul Slovensko je neziskovou organizáciou zameranou na pomoc ľuďom bez domova, ktorá okrem zabezpečovania základných životných potrieb (nocľah, oblečenie, jedlo) pre človeka poskytuje aj sociálne poradenstvo a možnosti riešenia ťažkých životných situácií ľudí odkázaných na pomoc iných.