• Bratislavská arcidiecézna charita ( BACH) – poslaním BACH je verejnoprospešná činnosť poskytovaním charitatívnych, sociálnych, zdravotníckych a iných služieb. S charitou sme začali aktívnu spoluprácu v roku 2020, keď sme sa stali súčasťou siete spolupracujúcich organizácií s farskými charitami a cez projekt Pošli tašku sme začali zabezpečovať nákupy a distribuovať trvanlivé potraviny pre seniorov v začiatkoch pandémie koronavírusu. Naša spolupráca sa ďalej rozširovala a v súčasnosti spolupracujeme okrem projektu FEAD – potravinová pomoc pre najodkázanejších, aj na iných aktivitách ako napr. letná a jesenná zbierka potravín, zbierka školských pomôcok, spolupráca pri riešení konkrétnych situácií klientov/tiek  a iné. 
 • Bratislavské dobrovoľnícke centrum(BDC) je občianske združenie, ktoré prepája dobrovoľníkov/čky  s organizáciami v Bratislave a Bratislavskom kraji. Motivujú  ľudí k dobrovoľníctvu a učia  organizácie ako s dobrovoľníkmi pracovať. Spolupráca s BDC je pre naše komunitné centrum zdrojom prepájania sa so zaujímavými ľuďmi, ale aj pomoci a podpory. Spolupráca nespočíva iba v sprostredkovaní dobrovoľníkov/čok, individuálnych alebo firemných, ale aj v našej účasti na vzdelávacích aktivitách  na témy práce s dobrovoľníkmi ako aj v poskytovaní vzájomnej inšpirácie do ďalšej práce s dobrovoľníkmi/čkami.  V roku 2020 sme cez Platformu dobrovoľníckych centier a organizácii získali Značku kvality práce: “S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme”. 
 • British School BratislavaBritskátská medzinárodná škola Bratislava (BISB), ktorá vznikla v roku 1997, pôsobí neďaleko nášho komunitného centra v bratislavskej Dúbravke. Viac ako 70% z celkového počtu študentov Britskej medzinárodnej školy v Bratislave tvoria zahraniční študenti, zvyšných 30% tvoria Slováci. Ich žiaci a študenti chodia k nám pomáhať v rámci  školských  dobrovoľníckych aktivít a zúčastňujú sa rôznych projektov ako napr. Potravinová zbierka a zbierka oblečenia pre núdznych, pomoc pri úprave záhrady, výroba darčekov pre seniorov a dobrovoľníkov atď.. 
 • Centrum pre filantropiu – poslaním je rozvoj darcovstva a občianskej spoločnosti. Ich víziou je aktívne prispievať k rozvoju a kultivácii darcovstva na Slovensku. Svojimi aktivitami chcú dosiahnuť, aby sa darcovstvo stalo bežnou súčasťou života občanov aj firiem. Spolupracujeme s nimi v rámci rôznych vzdelávacích aktivít a grantových výziev.
 • Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie (alebo CPPPaP) je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom, najmä v oblasti rozvoja ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, znižovania porúch psychického vývinu a porúch správania. S CPPPaP spolupracujeme od roku 2019, keď sme ich oslovili o zrealizovanie prednášok pre rodičov s deťmi, ktorí navštevujú našu Herničku. Za obdobie našej spolupráce sa nám podarilo spoločne zorganizovať niekoľko zaujímavých prednášok s pozitívnou odozvou na rôzne témy ako napr. negativizmus u detí, sociálne siete a ich vplyv, vyrovnanie sa so smútkom dieťaťa, šikana v školských zariadeniach a iné. 
 • DePaul Slovensko je neziskovou organizáciou zameranou na pomoc ľuďom bez domova, ktorá okrem zabezpečovania základných životných potrieb (nocľah, oblečenie, jedlo) pre človeka poskytuje aj sociálne poradenstvo a možnosti riešenia ťažkých životných situácií ľudí odkázaných na pomoc iných. Spolupracujeme s nimi od roku 2018 hlavne v oblasti materiálnej a potravinovej pomoci pre ľudí bez domova ako aj poskytovania sociálneho poradenstva pre klientov. Ich klienti sa môžu realizovať v rámci pracovnej terapii aj v našej komunitnej záhrade. 
 • Doma u kapucínov je neziskovou organizáciou. Priestor u kapucínov patrí všetkým, ktorí prechádzajú ťažkým obdobím vo svojom živote. Tí, ktorí prídu, nájdu povzbudenie v odhodlaní vykročiť opäť na cestu hľadania a nachádzania vlastnej dôstojnosti. V tomto im pomáhajú konkrétnym spôsobom: vytvárajú pre nich priestor nielen pre uspokojenie základných životných potrieb, ale tiež ponúkajú odbornú pomoc pri riešení ich problémov. Ich túžbou je vytvoriť miesto, kde sa tí, ktorí ich potrebujú, budú cítiť aspoň trochu DOMA.
 • Domov jesene života je zariadenie pre seniorov s kapacitou 200 miest. Nachádza sa v tichej časti Bratislava-Dúbravka priamo pod lesom. Spolupráca so zariadením začala v roku 2015, keď v rámci projektu Menora začali naši dobrovoľníci navštevovať osamelých seniorov v tomto zariadení. Spolupráca sa ďalej rozvíjala a v súčasnej dobe sa okrem návštev realizuje vo forme telefonických kontaktov so seniormi, organizovaním spoločných podujatí či už v priestoroch zariadenia (ako napr. letný piknik alebo vianočné koledovanie) ako a v priestoroch nášho komunitného centra (napr. Fašiangy, vianočné medzigeneračné posedenie, pravidelné tvorivé medzigeneračné dielne a iné)
 • DSS Rozsutec je rezidenčné zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby 32 ľuďom s duševnými poruchami a poruchami správania po skončení školskej dochádzky, väčšinou až do konca života. Sídli v Lamači a jeho klienti navštevujú  komunitné centrum v rámci rôznych arteterapeutických aktivít, sú pravidelnými návštevníkmi našich podujatí a často nám pomáhajú aj s úpravou našej záhrady. Najradšej však vyrábajú darčeky pre našich dobrovoľníkov a zbožňujú koláčiky a plyšové hračky. Ich prítomnosť u nás dáva možnosť spoznať život ľudí s mentálnym postihnutím zblízka a  sú  aj živou osvetou tým, že sú síce iní, ale vo svojom srdci rovnako hľadajú dobro, spolupatričnosť a priateľské medziľudské vzťahy ako všetci ostatní
 • Gymnázium Bílikova – osemročné gymnázium a bilingválne slovensko-nemecké gymnázium, ktoré spolupracuje s našim centrom v oblasti študentských dobrovoľníckych hodín a v v projekte Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Rozšírili sme spoluprácu o neformálne vzdelávanie v rámci vyučovacieho procesu predmetom Hodnotovej orientácie, kedy k nám prichádzajú študenti a zisťujú, aké je to byť dobrovoľníkom v komunitnom centre.
 • NIVAMNárodný inštitút vzdelávania a mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Cieľom aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži. Spolupracujeme s nim v rámci programu Erazmus+, cez ktorý poskytujeme u nás ročnú dobrovoľnícku stáž mladým ľuďom / vo veku 18 až 30 / zo zahraničia a mladým Slovákom so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením.
 • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu DofE je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomáha im uspieť v živote. Do programu sme zapojení aj my , mladí ľudia môžu realizovať svoje aktivity a zaujímavé plány v našom komunitnom centre. Radi ich podporíme a budeme sprevádzať.
 • Nadácia Pontisaktivitami sa snažia  prispievať k zmene Slovenska na dobrú krajinu, miesto pre slobodných a zodpovedných ľudí, ktorí zlepšujú svoj život a svoje okolie. Chcú krajinu, ktorá prosperuje, funguje trvalo udržateľne a je dobrým „globálnym občanom“. Prepájajú firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. Ich strategické témy sú zodpovedné podnikanie, vzdelávanie, transparentnosť, inkluzia. Spolupracujeme s ňou od roku 2015 na pravidelnom podujatí “Naše Mesto “ ako aj v rámci iných grantových výziev,  
 • Okresný súd Bratislava IV  naše komunitné centrum slúži aj ako pracovisko na výkon trestu povinnej práce. Odsúdení za ľahšie prečiny (napr. jazda pod vplyvom alkoholu, pytliactvo, sprenevera, atď.) nám pomáhajú v rámci odpracovania súdom stanoveného počtu hodín pri údržbe budovy, úprave záhrady, ale aj pri organizovaní podujatí a aktivít. Mnohí z nich sa stávajú súčasťou našej komunity aj po odpracovaní trestu a vracajú sa k nám ako návštevníci, príp. ako klienti sociálnej pomoci. 
 • OZ Čmelík je združenie, ktoré sa orientuje na voľnočasové aktivity detí so špeciálnymi potrebami. Hlavným cieľom združenia je deti integrovať medzi bežnú populáciu detí aj dospelých. Všetky aktivity sa snažia členovia združenia priblížiť bežnému životu, a tým deti pripraviť na zvládanie záťažových situácií.Počas roka sa stretávajú u nás hlavne na tvorivých dielňach a počas letných mesiacoch v denných táboroch.
 • OZ GaudeteOZ GAUDETE Devínska Nová Ves bolo založené v roku 2017. Patrí pod farnosť DNV a  zastrešuje aktivity ako sú letný tábor, vzdelávanie animátorov ANIMAtor alebo Deň farnosti. Naša spolupráca je v rámci potravinovej zbierky „Podeľ sa a pomôž“. 
 • OZ Ichtys – je občianske združenie, ktoré pracuje s deťmi a mládežou vo veku od 6 do 26 rokov v uliciach Devínskej Novej Vsi od roku 2008. Ponúkajú  odborné služby v rámci nízkoprahového klubu a streetworku (terénnej práci). Spolupracujeme s nimi hlavne v oblasti práce s deťmi a mládežou a odstraňovaní negatívnych vplyvov, ktoré na deti a mládež číha na ulici. 
 • Potravinová banka Slovenska je občianske združenie s humanitárnym zameraním. Zhromažďuje zadarmo potraviny, skladuje a prideľuje ich humanitárnym alebo charitatívnym organizáciám, ktoré poskytujú potravinovú pomoc ľuďom v núdzi. Činnosť potravinovej banky spočíva v darovaní a rozdeľovaní a jej práca sa opiera o dobrovoľnú bezplatnú pomoc a darcovstvo. Od roku 2020 máme uzatvorenú Zmluvu o spolupráci, vďaka ktorej priamo berieme nepredajné potraviny z obchodných reťazcov Tesco a Billa.
 • Spoločnosť Tesco – Spoločnosť TESCO STORES SR, a.s., ako dcérska spoločnosť medzinárodne pôsobiacej skupiny Tesco. Spolupráca s naším komunitným centrom je v rámci Potravinovej banky Slovenska. Poskytujú nám nepredajné potraviny z Tesca Expres Brestovka. Nepredajné potraviny, tak dostávajú druhú šancu a distribujú sa i medzi rodiny v núdzi. 
 • Spoločnosť Lidl je maloobchodná spoločnosť, ktorá s našim komunitným centrom spolupracuje v rámci potravinovej zbierky Podeľ sa a pomôž. Spolupracujeme s predajňami Lidl v mestskej časti Devínska Nová Ves a Lamač. 
 • Šachový klub Dúbravanjeho hlavným cieľom je  šachový tréning deti, účasť na šachových ligách a  organizovanie turnajov pre komunitu. Od septembra 2015 sa klubovou miestnosťou stalo naše komunitné centrum a každoročne spolu organizujeme Susedský šachový turnaj.
 • Univerzita Komenského, Bratislava a Trnavská Univerzita  – na základe uzatvorených Dohôd o zabezpečovaní odbornej praxe pre študentov, vykonávajú v našom komunitnom centre prax študenti vysokých škôl.
 • Minikaviareň kolečko Cieľom našej činnosti je pomáhať a podporovať ľudí so zdravotným postihnutím k dôstojnému samostatnému a nezávislému životu. Na napĺňanie tohoto cieľa sme vytvorili minikaviarne KOLEČKO. Túto minikaviareň môžete nájsť na fakulte architektúry v Bratislave.
 • SAMMARK – chránená dielňa – Občianske združenie Sammark otvorilo svoj prvý servis, ktorého primárnym cieľom je podporovať ZŤP ľudí a vytvárať im pracovné príležitosti a podmienky pre lepšiu adaptáciu do spoločnosti a realizáciu ich schopností. Od mája 2023 sme vytvorili pre nich priestor aj u nás v komunitnom centre. 
 • TOP-ART – chránená dielňa – autorka a realizátorka myšlienky zriadenia Chráneného pracoviska sa rozhodla založiť takéto pracovisko na základe vlastných skúsenosti so zdravotne postihnutými ľuďmi v jej blízkosti. V dielni vyrábajú originálne darčekové a reklamné predmety, sviečky a iné, aranžujú interiéry, kytice a darčekové koše, rozvíjaním tvorivosti detí v kreatívnych kurzoch nielen so zameraním na integráciu hendikepovaných detí. Pravidelne k nám prichádzajú a tvoria s našimi mladými.